^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5
Шаблоны Joomla 3 тут

Статут Громадської організації "Творче об'єднання ПРОДІС"

Image

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих

зборів засновників

Протокол від «26» серпня 2014 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ  

«ПРОДІС»

2014 року

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОДІС» (в подальшому – Об’єднання) є добровільною громадською організацією, що створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. У своїй діяльності Об’єднання керується Конституцією України, чинним законодавством України та своїм Статутом.

1.3. Об”єднання є неприбутковою та некомерційною організацією з місцевим статусом згідно із законодавством України.

1.4. На штатних працівників Об’єднанняпоширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та страхування.

1.5. З моменту державної реєстрації Об’єднаннянабуває статусу юридичної особи, має самостійний баланс, банківські рахунки, виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, має свою печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, символіку, зразки якої затверджуються Радою Організації.

1.6. Назва Організації:

Повна назва українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОДІС».

Скорочена назва українською мовою : ГО «ТВОРЧЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОДІС».

Повнаназваанглійськоюмовою: Public organization «Creative Union  «PRODIS».

1.7. Об”єднання здійснює свою діяльність на всій території України.

1.8. Місцезнаходження: 08300 Київська область, місто Бориспіль, вул. Радянська,               буд. 32 офіс 5.

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИКОННАННЯ.

2.1. Основною метою діяльності Об’єднання є сприяння розвитку молоді як особистостей і відповідальних громадян України, якнайповнішому розкриттю їх фізичного, емоційного, розумового, соціального і духовного потенціалу, сприяння розвитку молодіжного руху на території України та захист законних прав та інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями Об’єднанняє:

2.2.1.Сприяння популяризації молодіжного руху в Україні та в усьому світі.

2.2.2. Участь у розробці та впровадженні місцевих програм оздоровлення та розвитку молоді.

2.2.3. Участь у міжнародному молодіжному русі.

2.2.4. Вивчення та узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду розвитку молоді.

2.2.5. Сприяння поширенню світових наукових досягнень серед молоді України, сприяння практичному впровадженню перспективних розробок молоді, з цією метою налагодження міжнародної співпраці з відповідними науковими і навчальними закладами, організаціями, асоціаціями, установами, службами різних країн.

2.2.6. Сприяння забезпечення високого рівня освіти та професійного росту молоді.

2.2.7. Сприяння забезпеченню високого спортивного рівня підготовки та підвищення культурного рівня розвитку молоді.

2.2.8. Інформаційно-методична, організаційна та матеріальна підтримка молодіжних програм.

2.2.9.Представлення і захист своїх законних інтересів, інтересів членів Організації та громадян України у державних та громадських органах як України, так і за її межами.

2.2.10. Організація і проведення науково-практичних і навчальних семінарів за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів у різних галузях культури, науки та мистецтва.

2.2.11. Організація та створення науково-дослідної бази, створення науково-методичної літератури та кінофільмів для реалізації статутної мети.

2.2.12. Створення механізму обміном інформацією, досвідом та спілкування між молодіжними організаціями.

2.2.13. Ідейне, організаційне та матеріальне підтримування інших об'єднань громадян, допомога в їх створенні.

2.2.14. Сприяння створенню умов для відкритого спілкування та обміну досвідом між учнями, студентами та фахівцями з питань культури та спорту, науки, екології, соціального забезпечення, економіки, політики, інформаційних технологій та інших.

2.2.15. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до завдань Об’єднання.

2.2.16. Сприяння розвитку видавничої справи, допомога і співпраця із засобами масової інформації, виданнями, інформаційними агентствами та аналітичними центрами, кіно-виробниками, для реалізації статутної мети.

2.3. Для досягнення мети та виконання завдань Об”єднання:

2.3.1. Одержує від органів державної влади і Ради та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.

2.3.2. Розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі.

2.3.3. Засновує засоби масової інформації для виконання статутних цілей та завдань Об”єднання.

2.3.4. Створює в установленому порядку підприємства та установи, необхідні для виконання статутних цілей та завдань Об”єднання.

2.3.5. Організовує різного роду масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), фестивалі з метою здійснення статутної діяльності.

2.3.6. Організовує різного роду заходи, зокрема "круглий стіл", лекції, семінари, форуми, конгреси, конференції, наради, тренінги, лекторії, виставки, презентації та інше з питань статутної діяльності.

2.3.7. Бере участь у розробці, фінансуванні, реалізації спільних програм з державними органами, іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами та організаціями різних форм власності відповідно до їх запрошень.

2.3.8. Здійснює іншу діяльність, не заборонену законодавством України та міжнародним законодавством для неприбуткових організацій.

ІІІ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.

3.1. Членство в Об’єднанніможе бути індивідуальним та колективним.

3.2. Індивідуальними членами Об’єднанняможуть бути українські та іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які досягли 14–річного віку, мають повну цивільну дієздатність та визнають Статут і програмні документи Об’єднання.

3.3. Колективними членами Об’єднанняможуть бути трудові колективи установ і організацій, об'єднання громадян, які сприяють діяльності Об”єднання.

3.4. Кількість осіб віком старше 35 років не може перевищувати третину від загальної кількості членів Об’єднання.

3.5. Прийняття у члени Об’єднанняздійснюється Радою Об”єднання на основі поданої заяви про вступ до Об’єднання, а також за умови:

- визнання положень установчих документів Об”єднання;

- визнання цілей діяльності Об’єднання;

- сприяння діяльності Об’єднання;

- сплати вступного та членських внесків у розмірі, що визначається Радою Об”єднання.

Для колективних членів, крім заяви, потрібне рішення керівного органу даної установи про вступ.

3.6. Члени Об’єднаннямають право:

- брати участь у заходах, які здійснюються Об’єднання;

- вносити пропозиції до Ради Об’єднанняз питань, що пов'язані з її діяльністю;

- обирати та бути обраними до складу керівних органів Об”єднання;

- отримувати інформацію про діяльність Об’єднання;

- користуватися пільгами і перевагами, передбаченими для членів Об’єднання.

3.7. Члени Об’єднаннязобов'язані:

- виконувати вимоги Статуту та інших нормативних документів Об’єднання;

- максимально сприяти виконанню Програмних засад Об’єднання;

- чітко і вчасно виконувати рішення керівних органів Об’єднання;

- брати активну участь у діяльності Об’єднання;

- сплачувати членські внески.

3.8. Член Об’єднанняможе бути виключений з неї:

- За власним бажанням, після подання письмової заяви до Ради в місячний термін;

- За рішенням Ради за порушення статутних вимог та положень внутрішніх нормативних документів Об’єднання.

- За свідомі або несвідомі дії або бездіяльність, які завдають шкоду Об’єднаннюабо її членам.

- Вчинення дій, що компрометують Об’єднанняабо її членів.

- Несумісності поведінки особи зі статусом члена Об’єднання.

IV. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ  ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

4.1. Органами управління Об’єднанняє:

- Загальні Збори ;

- Рада;

- Голова Ради;

- Ревізор.

4.2. Вищим керівним органом Об’єднання є Загальні Збори його членів. Загальні Збори скликаються Радою Об’єднанняне рідше одного разу на рік.

4.3. Загальні Збори членів Об”єднання скликаються для обговорення та прийняття рішень з таких питань:

- затвердження Статуту Об’єднаннята внесення до нього змін і доповнень;

- затвердження основних перспективних напрямків діяльності Об”єднання;

- обрання Голови Ради Об’єднання;

- обрання та відкликання членів Ради та Ревізора Об’єднання;

- затвердження звіту Ради та Ревізора Об’єднанняза рік, що минув;

- прийняття рішення про створення та ліквідацію осередків, обрання керівних органів осередків;

- прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію Об”єднання;

- реалізація права власності на майно та кошти Об’єднання;

Позачергові Загальні Збори скликаються на вимогу Ради, Голови Ради, Ревізора Об”єднання.

4.4. Загальні Збори повноважні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Загальних Зборах присутні більш як половина учасників. Загальні рішення приймаються шляхом відкритого голосування та вважаються прийнятими, якщо за рішення проголосувало більше половини присутніх на Загальних Зборах учасників.

Для прийняття рішення з питань: затвердження стратегічних напрямків діяльності Об”єднання , внесення змін та доповнень до Статуту, ліквідації та реорганізації Об”єднання, а також дострокове припинення повноважень Голови Ради, необхідно, щоб за них проголосувало 2/3 від загальної кількості членів Об”єднання .

4.5. Рада Об’єднанняє виконавчим та розпорядчим органом, обирається за поданням Голови Ради Загальними Зборами у кількості, встановленій Загальними Зборами, терміном на 5 років.

4.6. Рада Об’єднання:

- виконує доручення і здійснює повноваження, надані Загальними Зборами ;

- визначає основні напрямки діяльності Об’єднання;

- формує та приймає кошториси витрат Об’єднання;

- приймає рішення про входження до асоціацій, об'єднань та заснування інших юридичних осіб;

- затверджує розмір вступних та членських внесків;

- приймає нових членів та припиняє членство;

- затверджує зразки круглої печатки, емблеми та іншої атрибутики та символіки Об’єднання;

- скликає позачергові Загальні Збори Об’єднання;

- затверджує внутрішні інструкції, положення, штатний розклад Об’єднаннята положення осередків;

- вирішує усі питання поточної діяльності Об’єднання;

- розпоряджається майном та коштами Об’єднання.

4.7. Рада скликається за потребою з ініціативи Голови Ради Об’єднанняабо з ініціативи двох третин членів Ради, але не рідше одного разу на квартал. Рішення Ради приймаються загальною більшістю при умові присутності 2/3 від загального складу членів Ради.

4.8. Голова Ради Об’єднанняє головною посадовою особою та обирається Загальними Зборами Об’єднаннятерміном на 5 років.

4.9. Голова Ради Об’єднання:

- організовує і скеровує діяльність Об”єднання та роботу Ради;

- представляє Об’єднаннябез довіреності, діє та укладає угоди від її імені ;

- забезпечує виконання основних напрямків діяльності Об”єднання;

- видає довіреності, підписує офіційні документи Об”єднання;

- приймає на роботу та звільняє штатних працівників апарату Об”єднання;

- з власної ініціативи у разі потреби скликає Раду та позачергові Загальні Збори Об’єднання;

- виконує інші функції, що витікають з положень цього Статуту, чинного законодавства України.

4.10. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Об’єднанняздійснює Ревізор, що обирається терміном на три роки.

4.11. Ревізор може залучати до роботи незалежних експертів.

4.12. До функцій Ревізора відноситься перевірка діяльності щорічного звіту та балансу Об’єднання, а також інші питання, що пов'язані з контролем статутної та фінансово-господарської діяльності Об”єднання.

4.13. Ревізор підзвітний у своїй діяльності Загальним Зборам Об”єднання. Ревізор не може бути членом керівних органів Об”єднання.

4.14. В структурі Об’єднанняможе бути Президія, діяльність якої регламентується окремим положенням.

4.15. Об”єднання має право наймати працівників, укладати трудові та цивільно-правові угоди з громадянами. На працівників Об”єднання поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

V. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ І МАЙНА.

5.1. Кошти Об’єднанняутворюються за рахунок:

- членських внесків, розмір яких затверджується Радою Об'єднання, добровільних та благодійних внесків, дарів, відрахувань громадських організацій, спортивних і творчих спілок, підприємств, організацій, українських та іноземних громадян та юридичних осіб;

- разових цільових внесків на проведення заходів;

5.2. Власні кошти Об'єднаннязараховуються на його рахунки в банках для матеріального забезпечення статутної діяльності Об”єднання.

5.3. Все майно і кошти Об'єднання використовуються для його статутної діяльності відповідно до законодавства України, з урахуванням обмежень щодо громадських організацій зі статусом неприбуткових, визначених Податковим кодексом України

5.4. Об’єднання може придбати необхідні сировину, матеріали, обладнані транспортні засоби, машини, механізми, пальне та мастильні матеріали, необхідний реквізит для досягнення статутних завдань, через крамниці, державні та інші організації, у приватних осіб.

5.5. Об’єднаннявідповідає по своїх зобов'язаннях лише в межах закріпленого за ним майна, на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернено стягнення.

5.6. Кошти Об’єднаннявитрачаються на:

- фінансування статутної діяльності Об’єднання;

- утримання штатних співробітників;

- фінансування делегацій членів та партнерів Об’єднання;

- сплату витрат членам Об’єднанняна відрядження у зв'язку з проведенням заходів Об’єднання, виконання завдань її керівних органів;

VI. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ.

6.1. Об’єднаннята створені ним установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.2. Державний контроль за діяльністю Об’єднанняздійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

6.3.  Рада Об’єднання 1 (один) раз на рік звітує перед членами Об’єднання на Загальних зборах з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань громадського об'єднання.

6.4.Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

6.5. Голова Ради або Рада Об’єднання у 30 денний термін надають відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Об’єднання щодо їх діяльності та реалізації статутних завдань.

6.6. Керівні органи громадського об'єднання забезпечують для членів Об’єднання вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

VIІ. СИМВОЛІКА ОБЄДНАННЯ.

7.1. Об”єднання може використовувати власну символіку.

7.2. Символіка об’єднання громадян підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

VIІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОБ’ЄДНАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

7.1. Члени Об’єднання мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Об’єднання, Голови Ради або Ради Об’єднання шляхом подання письмової скарги, а саме:

    • на дії, бездіяльність або рішення члена Об’єднання - скарга подається до Голови Ради, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Ради Об’єднання, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Об’єднання, який скаржиться, а також члена Об’єднання, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Рішення Ради Об’єднання за результати розгляду скарги є остаточним.
    • на дії, бездіяльність або рішення Голови Ради або члена Ради Об’єднання тощо - скарга подається до Ради Об’єднання, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Об’єднання, який скаржиться, а також Голови Ради або члена Ради Об’єднання тощо дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Рішення Ради Об’єднання за результатами розгляду скарги є остаточним.
    • на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Об’єднання- до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

VIІІ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБ’ЄДНАННЯ.

8.1. Об’єднання може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних Зборів  Об'єднання згідно із статутом.

8.2. Відокремлені підрозділи Об’єднання не є юридичними особами.

8.3. Відокремлені підрозділи Об’єднання діють на підставі положення, яке затверджується рішенням Загальних ЗборівОб'єднання.

8.4. Відокремлені підрозділі представляють інтереси Об'єднання та забезпечують реалізацію завдань визначених статутом Об’єднання.

8.5. Відокремлені підрозділи за рішенням Загальних ЗборівОб'єднання згідно із статутом наділяються функціями щодо управління майном Об’єднання.

8.6. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює керівник, який призначається рішенням Ради Об'єднання і діє на підставі положення про відокремлений структурний підрозділ, або на підставі довіреності.

8.7. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його майно переходить до Об’єднання.

8.8. Діяльність відокремленого підрозділу не повинна суперечити діяльності статуту Об’єднання.

8.9. Рішення про припинення діяльності відокремленого структурного підрозділу приймається за рішенням Загальних Зборів Об'єднання згідно із статутом.

ІХ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на Загальних Зборах Об’єднання, якщо за них проголосувало 3/4 від загальної кількості членів Об’єднання.

9.2. Зміни та доповнення в статутних документах підлягають обов’язковій реєстрації.

Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ.

10.1. Припинення діяльності Об’єднання здійснюється шляхом його реорганізації або саморозпуску (ліквідації). Рішення про припинення діяльності Об’єднання приймається на Загальних Зборах, якщо за це рішення проголосувало 3/4 від загального складу членів Загальних Зборів.

10.2. Реорганізація відбувається за рішенням Загальних Зборів. У випадку реорганізації всі права та обов'язки Об’єднанняпереходять до правонаступників.

10.3 Саморозпуск (ліквідація)Об’єднаннявідбувається за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законодавством за рішенням суду.

10.4 Орган, що прийняв рішення про саморозпуск (ліквідацію), створює ліквідаційну комісію, яка оцінює наявне майно та кошти, складає ліквідаційний баланс та передає його органу, що її призначив.

10.5 Майно та кошти Об’єднанняу випадку його саморозпуску(ліквідації) не можуть перерозподілятись між його членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або зараховані до бюджету.

10.6. Об'єднання є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Copyright 2019  Творче об'єднання "Продіс"